Thai English
รหัสกิจกรรม 622101022
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS OPEN HOUSE 2020
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 06 ก.พ. 2563 08:00 - 06 ก.พ. 2563 08:25
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2563 07:00 - 06 ก.พ. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาโครงการ รอง๕รบดีฝ่ายวิชาการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมนักศึกษาได้ที่ คุณ ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (500 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002