Thai English
รหัสกิจกรรม 621303003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ห้าเขี้ยวสัมพันธ์ ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 28 ม.ค. 2563 12:51 - 28 ม.ค. 2563 12:51
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2563 22:00 - 09 ก.พ. 2563 23:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002