Thai English
รหัสกิจกรรม 621301003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดบ้านหมอฟัน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 31 ม.ค. 2563 09:44 - 31 ม.ค. 2563 09:44
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.พ. 2563 08:00 - 16 ก.พ. 2563 17:00
สถานที่จัด  

โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002