Thai English
รหัสกิจกรรม 620901###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 8.09 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 31 ม.ค. 2563 14:29 - 31 ม.ค. 2563 14:29
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.พ. 2563 17:30 - 08 ก.พ. 2563 21:00
สถานที่จัด  

สนามกีฬากลาง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรพล เพียรชนะ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002