Thai English
รหัสกิจกรรม 622702005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รับฟังการแถลงนโยบายและเสวนาทิศทางในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เนื่องในการเลือกตั้งคณะกรกรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ก.พ. 2563 16:00 - 01 ก.พ. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.พ. 2563 16:00 - 03 ก.พ. 2563 19:00
สถานที่จัด  

ลานกิจกรรมหน้าห้องบรรยาย คณะนิติศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002