Thai English
รหัสกิจกรรม 622702006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ก.พ. 2563 16:03 - 01 ก.พ. 2563 16:03
จำนวนเป้าหมาย 1000 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 08:00 - 04 ก.พ. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้อง Interactive 2 คณะนิติศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002