Thai English
รหัสกิจกรรม 621102###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 16:30
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 16:30
สถานที่จัด  

หน้าห้องสมุด ศาสตรี  เสาวคนธ์  ชั้น 1 อาคารเลื่อน  สุริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002