Thai English
รหัสกิจกรรม 622102###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.พ. 2563 09:00 - 04 ก.พ. 2563 15:00
จำนวนเป้าหมาย 2700 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 09:00 - 04 ก.พ. 2563 15:00
สถานที่จัด  

บริเวณลานอเนกประงค์ชั้น 1 อาคารBS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาKKBS
ที่ปรึกษาโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา KKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธูรกจิและการบัญชี มข

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (2700 คน)
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002