Thai English
รหัสกิจกรรม 622103###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บริจาคโลหิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ก.พ. 2563 08:00 - 03 ก.พ. 2563 12:00
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.พ. 2563 08:00 - 03 ก.พ. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์ KKBS

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา KKBS
ที่ปรึกษาโครงการ ภารกิจด้านพฒนานักศึกษา KKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาKKBS

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002