Thai English
รหัสกิจกรรม 621101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เสวนาวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวข้อ กู้วิกฤตผลกระทบ PM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 14:30
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรวรรณ ดีสุรกุล งานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002