Thai English
รหัสกิจกรรม 622101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ต่อยอด เพ่ิมค่า หาจุดต่าง สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 06 ก.พ. 2563 21:00 - 09 ก.พ. 2563 20:00
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2563 21:00 - 09 ก.พ. 2563 20:00
สถานที่จัด  

จังหวัดขอนแก่น - จันทบุรี-ตราด

ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ อ.ดร.จินณพัษ  ปทุมพร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (150 คน)
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002