Thai English
รหัสกิจกรรม 620902###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 05 ก.พ. 2563 09:41 - 05 ก.พ. 2563 09:41
จำนวนเป้าหมาย 563 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2562,2563
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002