Thai English
รหัสกิจกรรม 621100###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.67 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 0. ไม่ระบุ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 17:30
จำนวนเป้าหมาย 5 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 08:30 - 04 ก.พ. 2563 17:30
สถานที่จัด  

บริเวณหน้าห้องสมุดศาสตรี  เสาวคนธ์   อาคารเลื่อน สุริหาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002