Thai English
รหัสกิจกรรม 622101024
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS วันนักการตลาดสัญจร ครั้งที่ 12
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 2563 13:00 - 14 ก.พ. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ก.พ. 2563 13:00 - 14 ก.พ. 2563 16:00
สถานที่จัด  

โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ ผศ. ปรเมศวร์  จรัสเมธากุล

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (400 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002