Thai English
รหัสกิจกรรม 621502###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การรับรองคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.พ. 2563 08:30 - 13 ก.พ. 2563 16:30
จำนวนเป้าหมาย 0 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ก.พ. 2563 08:30 - 13 ก.พ. 2563 16:30
สถานที่จัด  

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002