Thai English
รหัสกิจกรรม 621501010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมโอสถประดิษฐ์(รอบชิงชนะเลิศ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ก.พ. 2563 08:00 - 22 ก.พ. 2563 08:30
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ก.พ. 2563 09:00 - 22 ก.พ. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ห้อง 2316 คณะเภสัชศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ 15 : คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี ทุกชั้นปี (100 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002