Thai English
รหัสกิจกรรม 620401###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "บัวสวรรค์เกมส์"
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ม.ค. 2563 09:00 - 31 ม.ค. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 89 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ก.พ. 2563 08:00 - 02 ก.พ. 2563 13:00
สถานที่จัด  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002