Thai English
รหัสกิจกรรม 624301###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศึกษาดูงานสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ก.พ. 2563 13:40 - 12 ก.พ. 2563 13:40
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ก.พ. 2563 18:00 - 08 ก.พ. 2563 23:00
สถานที่จัด  

จังหวัดชลบุรี-นครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กิติมาพร ชูโชติ
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.กิติมาพร ชูโชติ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002