Thai English
รหัสกิจกรรม 624303###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ก.พ. 2563 14:06 - 12 ก.พ. 2563 14:06
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ก.พ. 2563 09:00 - 09 ก.พ. 2563 12:00
สถานที่จัด  

วัดพระธาตุบังพวน

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002