Thai English
รหัสกิจกรรม 629902###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จ้ดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.87 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.พ. 2563 08:41 - 13 ก.พ. 2563 08:41
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ก.พ. 2563 08:30 - 12 ก.พ. 2563 17:00
สถานที่จัด  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกุสุมา แก้วศิริ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002