Thai English
รหัสกิจกรรม 620901007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บาสเกตบอลประเพณีศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน เลือดสีน้ำเงิน ครั้งที่ 5
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.พ. 2563 10:19 - 13 ก.พ. 2563 10:19
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 มี.ค. 2563 15:00 - 07 มี.ค. 2563 21:00
สถานที่จัด  

สนามบาสเกตบอลหลังคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิโรจน์ ภวินท์ธนวิทย์
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002