Thai English
รหัสกิจกรรม 620401###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ASEAN Logistic in the view of Logistics Media"
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ม.ค. 2563 09:00 - 03 ก.พ. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.พ. 2563 14:00 - 04 ก.พ. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002