Thai English
รหัสกิจกรรม 629905007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สานสัมพันธ์นักศึกษาคริสเตียนไทย-เกาหลี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 2563 15:52 - 14 ก.พ. 2563 15:52
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.พ. 2563 09:00 - 09 ก.พ. 2563 13:00
สถานที่จัด  

คริสตจักรกิตติคุณ จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.พิศมัย มะลิลา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002