Thai English
รหัสกิจกรรม 622101026
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS CIMA Business Game (เกมส์ธุรกิจ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 05 มี.ค. 2563 15:00 - 05 มี.ค. 2563 18:00
จำนวนเป้าหมาย 70 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 มี.ค. 2563 15:00 - 05 มี.ค. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม1504 คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ อาจารย์ ดร. ปิ่นประภา  แสงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (70 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002