Thai English
รหัสกิจกรรม 622101028
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS การพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ก.พ. 2563 09:00 - 08 ก.พ. 2563 09:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 มี.ค. 2563 09:00 - 08 ก.พ. 2563 18:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 1-2 คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัชกร อารุธนิตกุล
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ นายรัชกร  อารุธนิตกุล นักศึกษาสาขาการจัดการ

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002