Thai English
รหัสกิจกรรม 620902021
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปัจฉิมนิเทศและสู่ขวัญส่งพี่ปี4 และบายเนียร์ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 28 ก.พ. 2563 14:41 - 28 ก.พ. 2563 14:41
จำนวนเป้าหมาย 270 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 มี.ค. 2563 14:00 - 02 มี.ค. 2563 20:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002