Thai English
รหัสกิจกรรม 624101014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมการลง Software แท้ KKU
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 03 มี.ค. 2563 13:36 - 03 มี.ค. 2563 13:36
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 มี.ค. 2563 14:00 - 04 มี.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

NK6105 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทรัพย์ทวี เพ็ชรสาย
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002