Thai English
รหัสกิจกรรม 620205012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 03 มี.ค. 2563 15:57 - 03 มี.ค. 2563 15:57
จำนวนเป้าหมาย 5 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 มี.ค. 2563 08:30 - 30 มิ.ย. 2563 16:30
สถานที่จัด  

กิจกรรมเทียบโอนด้านที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รับรองโดย อาจารย์ที่ปึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002