Thai English
รหัสกิจกรรม 624102006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 04 มี.ค. 2563 14:15 - 04 มี.ค. 2563 14:15
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 มี.ค. 2563 08:30 - 03 มี.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปิยวัฒน์ ถึงปัดชา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002