Thai English
รหัสกิจกรรม 622701037
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การเสวนาและนำเสนอผลงาน กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
สังกัดโครงการ 622720006 ตลาดเขียว Green Law for Green Maket
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.50 หน่วย
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 มี.ค. 2563 09:42 - 09 มี.ค. 2563 09:42
จำนวนเป้าหมาย 800 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 มี.ค. 2563 13:00 - 11 มี.ค. 2563 18:00
สถานที่จัด  

คณะนิติศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา และกลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002