Thai English
รหัสกิจกรรม 629903070
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปล่อยปลา ประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 มี.ค. 2563 16:25 - 10 มี.ค. 2563 16:25
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 มี.ค. 2563 17:00 - 27 มี.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ ทิทา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002