Thai English
รหัสกิจกรรม 621102011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 มี.ค. 2563 08:30 - 10 มี.ค. 2563 13:00
จำนวนเป้าหมาย 62 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 มี.ค. 2563 08:30 - 10 มี.ค. 2563 13:00
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002