Thai English
รหัสกิจกรรม 621101013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ งาน Show and Share หัอข้อ ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 มี.ค. 2563 13:00 - 10 มี.ค. 2563 17:00
จำนวนเป้าหมาย 350 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 มี.ค. 2563 13:00 - 10 มี.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.วรวรรณ ภูชาดา 2) อ.กชกร อึ่งชื่น และคณะกรรมการดำเนินงานฯ
ที่ปรึกษาโครงการ 1) รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ 2) รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002