Thai English
รหัสกิจกรรม 621101014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เตรียมความพร้อมบัณฑิต ด้านทักษะชีวิต หัวข้อ "การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ" ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.67 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 มี.ค. 2563 08:30 - 09 มี.ค. 2563 16:30
จำนวนเป้าหมาย 62 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 มี.ค. 2563 08:30 - 09 มี.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  ชั้น 1  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง 2) นางพรพิมล คะโยธา และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002