Thai English
รหัสกิจกรรม 621101015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 06 มี.ค. 2563 08:30 - 07 มี.ค. 2563 16:30
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 มี.ค. 2563 08:30 - 07 มี.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  ชั้น 1  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002