Thai English
รหัสกิจกรรม 629904039
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 11 มี.ค. 2563 11:38 - 11 มี.ค. 2563 11:38
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 มี.ค. 2563 09:00 - 01 มี.ค. 2563 19:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สภานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002