Thai English
รหัสกิจกรรม 621101016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.67 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 12 มี.ค. 2563 08:30 - 20 มี.ค. 2563 12:00
จำนวนเป้าหมาย 160 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 มี.ค. 2563 08:30 - 20 มี.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ห้องตักศิลา  ชั้น 1 อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002