Thai English
รหัสกิจกรรม 621102012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ราตรีอำลาสถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 07 มี.ค. 2563 18:00 - 07 มี.ค. 2563 22:00
จำนวนเป้าหมาย 350 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 มี.ค. 2563 18:00 - 07 มี.ค. 2563 22:00
สถานที่จัด  

ลานกาสะลอง  อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ อ.นัฐชานนท์ เขาราธ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002