Thai English
รหัสกิจกรรม 622101030
ชื่อกิจกรรม / โครงการ D.I.Y KKBS HYGIENIC MASK
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. 2563 08:00 - 18 มี.ค. 2563 12:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 มี.ค. 2563 12:00 - 18 มี.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์
ที่ปรึกษาโครงการ คุณปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่คุณปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (100 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002