Thai English
รหัสกิจกรรม 622104001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนา
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 19 มี.ค. 2563 07:00 - 19 มี.ค. 2563 08:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 มี.ค. 2563 08:00 - 19 มี.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

สถานปฏิบัติธรรม ตุ้มโฮม ธาราอัตตา จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒฯานักศึกษา KKBS
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่  ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา KKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002