Thai English
รหัสกิจกรรม 629904041
ชื่อกิจกรรม / โครงการ OPEN MEDITATION ครั้งที่ 7 เรื่อง กลยุทธ์สร้างความสุขและความสำเร็จ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.76 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 17 มี.ค. 2563 08:43 - 17 มี.ค. 2563 08:43
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 มี.ค. 2563 17:00 - 11 มี.ค. 2563 19:30
สถานที่จัด  

ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชั้น 5 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ ทิทา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002