Thai English
รหัสกิจกรรม 622303026
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บำเพ็ญประโยชน์สู่สถาบัน ครังที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด วิทยาเขตหนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 มี.ค. 2563 09:00 - 05 มี.ค. 2563 15:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 มี.ค. 2563 08:00 - 07 มี.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ลานจอดยานพาหนะอาคารสำนักงาน บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัคนี เจริญสุข
ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002