Thai English
รหัสกิจกรรม 629903072
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานกองทุนกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ประจำเดือน มีนาคม 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. 2563 09:22 - 18 มี.ค. 2563 09:22
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 มี.ค. 2563 08:30 - 31 มี.ค. 2563 20:30
สถานที่จัด  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกุสุมา แก้วศิริ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002