Thai English
รหัสกิจกรรม 629904042
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.17 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 21 มี.ค. 2563 15:29 - 21 มี.ค. 2563 15:29
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 มี.ค. 2563 08:30 - 30 เม.ย. 2563 23:55
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา...."ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมในด้านที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม"....ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านที่ 4  และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 081-391-6214 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล ilpkku@gmail.com

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002