Thai English
รหัสกิจกรรม 621501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาศูนย์แพทย์ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 มี.ค. 2563 15:00 - 14 มี.ค. 2563 15:30
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 มี.ค. 2563 15:30 - 14 มี.ค. 2563 21:30
สถานที่จัด  

สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชฃศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.เกียรติภูมิ พลตรี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002