Thai English
รหัสกิจกรรม 621103016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานวิชาการ/กองบริหารงานคณะ/สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 20 มี.ค. 2563 08:30 - 31 มี.ค. 2563 16:30
จำนวนเป้าหมาย 5 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 มี.ค. 2563 08:30 - 31 มี.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

1) งานวิชาการ  2) กองบริหารงานคณะ  3) สาขาวิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) นางพรพิมล คะโยธา 2)นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ 3) นส.ธิรดา บุญทองแพง 4) นส.อรุณรัตน์ ศิลารัตน์ 5) นางศุภานัน พรมขอนยาง
ที่ปรึกษาโครงการ นางกุศล รักญาติ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002