Thai English
รหัสกิจกรรม 621603003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Big Cleaning Day สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคโนโลยี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 24 มี.ค. 2563 16:21 - 24 มี.ค. 2563 16:21
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 มี.ค. 2563 09:00 - 08 มี.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าสาขาวิชา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002