Thai English
รหัสกิจกรรม 621601013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด คณะเทคโนโลยี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 24 มี.ค. 2563 16:24 - 24 มี.ค. 2563 16:24
จำนวนเป้าหมาย 65 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 มี.ค. 2563 14:00 - 09 มี.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าสาขาวิชา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002