Thai English
รหัสกิจกรรม 620901009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 07 พ.ค. 2563 10:36 - 07 พ.ค. 2563 10:36
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 พ.ค. 2563 13:30 - 07 พ.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ประชุมสัมมนาออนไลน์ google.com

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารสโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฎฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดปีการศึกษา 2562 2563  และฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002