Thai English
รหัสกิจกรรม 623203003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 14 พ.ค. 2563 09:42 - 14 พ.ค. 2563 09:42
จำนวนเป้าหมาย 710 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 พ.ค. 2563 09:00 - 14 พ.ค. 2563 09:42
สถานที่จัด  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002